Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna

_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________


Gmina Tarnów Opolski


Zasiłek okresowyTo świadczenie pieniężne przyznawane na określony czas osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, czy bezrobocia.


W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A


Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kwotą kryterium dochodowego wynoszącą 776 zł, a miesięcznym dochodem tej osoby, a także niższa niż 20 zł miesięcznie.

» w przypadku rodziny maksymalna wysokość zasiłku to:
różnica pomiędzy kwotą kryterium dochodowego wynoszącą 600 zł, a miesięcznym dochodem na osobę w tej rodzinie

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  • osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 776 zł miesięcznie,         
  • rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 600 zł miesięcznie.

UWAGA!
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zasiłek okresowy może być przyznany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających w/w kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.


J A K   S I Ę   U B I E G A Ć
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
 
W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

1.   Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

» Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny.

» Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

» Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenia o niepełnosprawności.

2.   Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

» Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.

» Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

WAŻNE:
Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

» Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni.

» Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

» W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.


W Y D A N I E   D E C Y Z J I

» Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca.


N A   J A K I   C Z A S

» Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

WAŻNE:
W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do końca trwania okresu, na jaki został on przyznany, jednak nie dłużej niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.
W takiej sytuacji zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu nie częściej niż raz na 2 lata.


W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

Termin i formę wypłaty zasiłku ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.