Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna

_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+

_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________


Gmina Tarnów Opolski
Bank ŻywnościPomoc Społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania.

» Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa.

» Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobieganie takim sytuacjom.

» Pomoc społeczna kierowana jest w szczególności do osób i rodzin bez dochodów lub o bardzo niskich dochodach, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą w rodzinie czy wykluczonych społecznie, a także bezdomnych.
 Pomoc społeczna ma wspierać je w usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.

» W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy.

» Pomoc społeczną prowadzą instytucje administracji rządowej i samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.   

» Prawo do pomocy społecznej przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale też cudzoziemcom, których miejscem zamieszkania jest Polska oraz przebywającym na jej terytorium. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.

» Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

776 złw przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

600 w przypadku osoby w rodzinie.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 stycznia 2022 r.
Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa rodziny znalazł się w trudnej sytuacji, po przyznanie pomocy może się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania.

 

WAŻNE:

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.
Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy będzie rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego.
Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.