Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna

_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________


Gmina Tarnów Opolski


Zasiłek stałyTo świadczenie pieniężne dla osób o niskich dochodach, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub w ogóle są niezdolne do pracy.


W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A


» dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe wysokość zasiłku to:
różnica pomiędzy kwotą 776 zł, a miesięcznym dochodem tej osoby,

» dla osoby w rodzinie:
różnica pomiędzy kwotą 600 zł, a miesięcznym dochodem na osobę w takiej rodzinie.


WAŻNE:
Zasiłek nie może wynosić mniej niż 30 zł miesięcznie.
W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe zasiłek nie może być wyższy niż 719 zł miesięcznie.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

1. pełnoletniej osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub w ogóle niezdolnej do pracy np. z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy niż 776 zł miesięcznie,    
     
2. pełnoletniej osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub w ogóle niezdolnej do pracy np. z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w jej rodzinie jest niższy niż 600 zł miesięcznie.

WAŻNE:
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku osoby w rodzinie, uwzględnia się dochód osoby uprawnionej do zasiłku, jak również dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, dochód ten nie może przekroczyć kwoty 456 zł miesięcznie.

UWAGA!
W szczególnych przypadkach zasiłek nie będzie przysługiwać: jeżeli osoba ubiegająca się o niego ma przyznaną rentę rodzinną, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, a także gdy utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu zakończenia ustawowego okresu jego pobierania.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a więc również zasiłku stałego nie przysługuje również osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego. Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej prawo do świadczeń zostaje zawieszone, co oznacza, że za okres tymczasowego aresztowania świadczenia nie są wypłacane.


J A K  O B L I C Z Y Ć  W Y S O K O Ś Ć  N A L E Ż N E G O  Z A S I Ł K U
     
PRZYKŁAD 1:

Załóżmy, że dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi 90 zł miesięcznie.

Biorąc pod uwagę sposób ustalania zasiłku stałego jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776 zł miesięcznie), a faktycznym dochodem takiej osoby (90 zł miesięcznie), wysokość zasiłku stałego w tym przypadku będzie wynosić 544 zł miesięcznie (776 zł – 90 zł = 686 zł).

PRZYKŁAD 2:
Załóżmy, że dochód rodziny dwuosobowej wynosi 390 zł miesięcznie, co stanowi 195 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Biorąc pod uwagę sposób ustalania wysokości zasiłku stałego jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (600 zł miesięcznie), a faktycznym dochodem na osobę w tej rodzinie (195 zł miesięcznie), wysokość zasiłku stałego w tym przypadku wynosić będzie 514 zł miesięcznie (600 zł -195 zł = 405 zł).
J A K   S I Ę   U B I E G A Ć
  • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
 
  • W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.


Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

 1.    Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

» Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie  do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.

» Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenia o niepełnosprawności.


2.    Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

» Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.

» Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych - w jej miejscu pobytu.

WAŻNE:
 Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

» Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni.

» Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

» W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.


W Y D A N I E   D E C Y Z J I

>  Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.
 W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
 Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca.

   
N A   J A K I   C Z A S

» Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo w przypadku:
niezdolności do pracy z tytułu wieku,
gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony.

» Natomiast w przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy zasiłek stały przyznaje się na czas określony w orzeczeniu.


W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

Termin i formę wypłaty zasiłku ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka  pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.