Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
  • Usługi opiekuńcze
  • Dom pomocy społecznej

_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________

Gmina Tarnów Opolski


Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieżyOsobom i rodzinom, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie schronienia, niezbędnej odzieży oraz posiłku może zostać:
  • przydzielone miejsce noclegowe w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych           i innych miejscach do tego przeznaczonych,
  • przyznane ubranie, odpowiednie do indywidualnych potrzeb osoby oraz pory roku,
  • udzielona pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie.

WAŻNE:
 Pomoc tego rodzaju przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana     w formie zakupu posiłków.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

Osobie posiadającej miejsce zamieszkania i przebywania na terytorium Polski.


J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

WAŻNE:
 Procedura przyznawania pomocy w postaci schronienia, posiłku i odzieży zakłada obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. Ale w sytuacji, gdy schronienie potrzebne jest natychmiast, procedura ta często przeprowadzana jest dopiero po uprzednim udzieleniu pomocy.
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
 
W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.
 

Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

»  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny.

»  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

»  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

»  Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.

»  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

WAŻNE:
 Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

»  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni.

»  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

»  W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.


WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
 w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.