Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna

_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________


Gmina Tarnów Opolski
Usługi opiekuńcze


Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


S P E C J A L I S T Y C Z N E   U S Ł U G I   O P I E K U Ń C Z E

To usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

WAŻNE:
 Zakres, okres i miejsce świadczenia tych usług ustala ośrodek pomocy społecznej.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J Ą
osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a której bliscy nie mogą takiej pomocy zapewnić.


Z A S A D Y   P R Z Y Z N A W A N I A   I   O D P Ł A T N O Ś C I

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb pobierania tych opłat, określa rada gminy, w drodze uchwały.

 Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od:
wysokości stawki godzinowej usługi, którą to wysokość ustala rada gminy,
ilości godzin świadczonych usług,
dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług, w praktyce - im wyższy posiadany dochód, tym wyższa ponoszona odpłatność.

WAŻNE:
 Za osoby posiadające dochód poniżej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej odpłatność za świadczone usługi jest ponoszona w całości przez ośrodek pomocy społecznej.


J A K   S I Ę   U B I E G A Ć
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.


UWAGA!
 W przypadku ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczych obejmujących pielęgnację zaleconą przez lekarza należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia tego rodzaju usług.