Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
  • Dom pomocy społecznej

_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________


Sprawienie pogrzebu


W ramach pomocy społecznej gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego wolą.


Zorganizowanie pogrzebu, także osobie bezdomnej, ciąży na gminie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy tego obowiązku nie może wypełnić rodzina.
 Należy przy tym pamiętać, że trudności finansowe rodziny nie przenoszą jej powinności wobec zmarłego na gminę.

WAŻNE:

Rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji ekonomicznej może wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku celowego, który może być przeznaczony m. in. na pokrycie kosztów pogrzebu. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej i ma do niego prawo zarówno osoba samotna, jak i posiadająca rodzinę.

Zorganizowanie pogrzebu na koszt gminy przysługuje:
  • zmarłym mieszkańcom gminy, jeżeli są to osoby, których tożsamości nie można ustalić,
  • jeżeli osoby prawnie zobowiązane do sprawienia pochówku uchylają się od tego lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie mają możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innego tytułu (w tym drugim przypadku osoby takie mogą ubiegać się o zorganizowanie pogrzebu na koszt gminy składając wniosek o udzielenie tej formy pomocy).