Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
  • Jak się ubiegać o świadczenia
  • Zasilek stały
  • usługi opiekuńcze

_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________Gmina Tarnów Opolski

Praca socjalna


Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.


Prowadzona jest:
» z osobami i rodzinami, celem rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 
» ze społecznością lokalną, celem zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków tej społeczności,
 
» przez pracownika socjalnego z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

WAŻNE:
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

Jest on pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania, zarówno jej jak i pracownika socjalnego, którzy wspólnie mają działać na rzecz przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej takiej osoby lub jej rodziny.

Kontrakt socjalny jest narzędziem pracy z podopiecznym, ma go aktywizować  do samodzielnego działania i osiągnięcia wyznaczonego celu.

Kontrakt socjalny mogą zawrzeć osoby skierowane przez powiatowy urząd pracy, bezrobotne, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, jeśli wcześniej pobierały zasiłek dla bezrobotnych i od czasu zakończenia jego pobierania nie upłynęło 6 miesięcy (lub jeśli osoba została zarejestrowana w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku przed upływem 6 miesięcy).

Za osobę, z którą zawarto kontrakt socjalny, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje po upływie 30 dni od dnia podpisania kontraktu socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia jego realizacji lub zaprzestania realizacji.