Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna

_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________


Gmina Tarnów Opolski

Zasiłek celowy


To świadczenia dla osób i rodzin przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.


W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Kwota zasiłku ustalana jest z uwzględnieniem, z jednej strony sytuacji materialnej wnioskodawcy i celu na jaki zasiłek jest przyznany, z drugiej strony – możliwości finansowych ośrodka.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

1. osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 776 zł miesięcznie,         
                                  
2. rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 600 zł miesięcznie.

WAŻNE:

» Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na te świadczenia.

» Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego osobom, które w związku z załatwieniem ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych muszą się udać do innej miejscowości. Bilet kredytowany jest wystawiony na konkretny dzień i trasę przejazdu, ważny jest z dokumentem tożsamości.

» Zasiłek celowy może być przyznany także w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny to umowa zawarta pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą potrzebującą pomocy.

UWAGA!
 Osoby korzystające z pomocy społecznej po podpisaniu kontraktu socjalnego mogą zachować prawo do zasiłku celowego lub okresowego, nawet jeżeli w czasie trwania umowy znajdą pracę. Uprawnienie to przysługuje do terminu określonego w decyzji o przyznaniu świadczenia, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 Poza ubieganiem się o zasiłek celowym przyznawany na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, możecie Państwo wnioskować również o zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej a także o specjalny zasiłek celowy oraz zasiłek celowy na zasadach zwrotu.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

WAŻNE:
 W takim przypadku zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

WAŻNE:
 W takim przypadku zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, zaistniałych w wyniku zdarzeń dotkliwych w skutkach i daleko ingerujących w plany życiowe osoby albo rodziny).

WAŻNE:
 Świadczenie to nie może wynosić więcej niż wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny, czyli:

» 634 zł miesięcznie - w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

» 514 zł miesięcznie – w przypadku rodziny.

Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.


J A K   S I Ę   U B I E G A Ć
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
 
W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.


Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

1.   Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

» Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.

» Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.

2.    Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

» Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.

» Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

WAŻNE:
 Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

» Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni.

» Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

» W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.


WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
 w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.


W Y D A N I E   D E C Y Z J I

 Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.
 W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
 Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca.


W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

Termin i formę wypłaty zasiłku ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.