Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
  • Zasiłek celowy
____________________________________

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________Gmina Tarnów Opolski

Jak się ubiegać o świadczenia

 

» Wszystkie świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.

» W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

» Jeśli osoba potrzebująca wsparcia sama nie zgłosi się z wnioskiem o pomoc, ale zachodzi konieczność udzielenia takiej pomocy, pracownik socjalny może wszcząć postępowanie z urzędu. W takiej sytuacji jednak, w trakcie prowadzonego postępowania, musi on uzyskać zgodę osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na udzielenie pomocy.   

Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:


1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

» Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

» W sytuacjach szczególnych lub w sprawach niecierpiących zwłoki pomoc uzyskać można także w miejscu aktualnego pobytu.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
» w przypadku składania wniosku tradycyjną drogą nie ma ściśle  określonego przepisami druku podania o pomoc, jednakże powinno  ono zawierać pewne elementy, takie jak:
datę i miejsce sporządzenia wniosku,
imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
nazwę i adres ośrodka pomocy społecznej, do którego skierowany jest wniosek,
wyjaśnienie jakiej formy pomocy się oczekuje i w jakim zakresie bądź też podanie informacji o występującym problemie,
podpis osoby składającej wniosek.

» do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenia o niepełnosprawności.


2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

» Podstawą udzielenia pomocy jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

WAŻNE:
Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

» Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni.

» Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

WAŻNE:
Ponieważ w świetle ustawy o pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, pracownik socjalny zbiera informację dotyczące wszystkich tych osób, a nie tylko osoby, która wystąpiła z wnioskiem o pomoc.

» W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną, ustalany jest plan pomocy.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.

UWAGA!
Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.