Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna

_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________


Gmina Tarnów Opolski


Kryteria przyznawania świadczeń
» Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom
 o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

776 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

600  w przeliczeniu na osobę – w przypadku osoby w rodzinie.
 Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 stycznia 2022 r.
» Dla rolników kryterium dochodowe do uzyskania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej wynosi:

345 zł z 1 ha przeliczeniowego.


WAŻNE:

Dochód to suma miesięcznych przychodów wszystkich członków Państwa rodziny uzyskiwanych ze wszystkich źródeł i z każdego tytułu.


Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej brany jest pod uwagę dochód osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (natomiast w przypadku utraty dochodu np. w związku z utratą pracy czy prawa do świadczenia – z miesiąca, w którym wniosek został złożony), pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 


Informacje ważne dla tych z Państwa, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

» Dochód w tym przypadku oznacza przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszony o jego koszty uzyskania, podatek należny, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczone od dochodu.


JAK OBLICZYĆ DOCHÓD

Kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność (a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby).

Dochód w tym przypadku określa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, zawierającego informację o wysokości:
  • przychodu,
  • kosztów uzyskania przychodu,
  • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
  • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
  • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
  • należnego podatku,
  • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.


Informacje ważne dla tych z Państwa, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

» Dochód w tym przypadku oznacza kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu osoby prowadzącej działalność.

Wysokość dochodu w takiej sytuacji określa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.