Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina

____________________________________

»  Klub Senior+
____________________________________

»  Dodatek osłonowy
____________________________________

»  Kontakt
_______________________
_____________

Gmina Tarnów OpolskiRodzina


Do jakiej pomocy ma prawo rodzina? O jakie świadczenia rodzinne można się ubiegać? Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Jakie są dostępne formy opieki nad dziećmi do lat 3? Czym jest rodzina zastępcza? Jakie są warunki adopcji dziecka? Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi m. in. na te pytania.

» Rodzina w Polsce ma prawo do ochrony i opieki gwarantowanej przez Konstytucję. Prawo do opieki i pomocy ze strony państwa mają rodziny w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej.

» Konstytucja gwarantuje prawa rodziców do wychowania dzieci i zapewnia ochronę życia rodzinnego. Oznacza to, że nie ingeruje się w nie bez uzasadnionej potrzeby. Jednocześnie jednak państwo ma obowiązek ochrony praw dziecka, w szczególności przed przemocą, co w ściśle określonych przypadkach wiąże się z możliwością pozbawienia lub ograniczenia praw rodziców.

» Każda rodzina ma prawo do pomocy w przypadku trudności. Na pomoc ze strony państwa w formie wspierania rodziny i pomocy społecznej mogą liczyć w szczególności rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze, a także rodziny o niskich dochodach, zagrożone przemocą, alkoholizmem i narkomanią, dotknięte zdarzeniami losowymi, zmagające się z chorobą lub niepełnosprawnością jej członków, bezrobociem, wychowujące dzieci, a także rodziny uchodźców i cudzoziemców objęte ochroną.

»
 Dzieci mają prawo do pomocy i opieki w przypadku śmierci swoich rodziców lub opiekunów, pozbawienia lub ograniczenia ich władzy rodzicielskiej oraz niemożności pełnienia przez nich funkcji rodzicielskiej. Publiczne oraz niepubliczne instytucje opieki zastępczej starają się, aby dziecko wróciło do domu jak najszybciej, pod warunkiem, że będzie to dla niego najlepsze rozwiązanie. Do tego czasu dziecko pozostaje w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dla dzieci, które są sierotami, których rodzice są nieznani, całkowicie i trwale utracili władzę rodzicielską lub wyrazili zgodę na adopcję, poszukiwani są rodzice adopcyjni, przy czym pierwszeństwo w zapewnieniu opieki nad dzieckiem mają krewni i bliscy dziecka.

» Dzieci mają prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją – każdy ma obowiązek zgłosić przypadki łamania tego prawa na Policję lub do sądu rodzinnego, a władze mają obowiązek interweniować, z poszanowaniem autonomii rodziny i kierując się dobrem dziecka.

» Dzieci mają także prawo do wsparcia finansowego z funduszu alimentacyjnego, jeśli rodzic zobowiązany do alimentów ich nie płaci, a dochody rodziny nie przekraczają kryterium dochodowego.

» Kobiety w ciąży mają prawo do poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego, w przypadku niskich dochodów lub sytuacji losowych – pomocy finansowej i rzeczowej, a w sytuacji zagrożenia przemocą lub kryzysowej - miejsca w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

» Rodzice małoletnich dzieci mają prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego, w przypadku niskich dochodów lub sytuacji losowych – pomocy finansowej w formie zasiłków oraz pomocy rzeczowej, a w sytuacji zagrożenia przemocą lub kryzysowej - miejsca w domu dla rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

» Rodzice małych dzieci mogą korzystać z pomocy w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzicielskich, polegającej na zapewnieniu dziennej opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech, np. w formie prowadzonych lub dofinansowanych przez gminę żłobków i klubów dziecięcych lub zatrudnionych przez nią opiekunów dziennych.