Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

  ____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina

          Zasiłek rodzinny
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek z tytułu kształcenia     i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
          Zasiłek pielęgnacyjny
          Świadczenie pielęgnacyjne
          Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowe świadczenie         "ZA ŻYCIEM"
          Prawo
          Świadczenia Rodzinne w UE
   
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________


Gmina Tarnów Opolski

Świadczenia rodzinne


» Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  •   95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  •  124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  •  135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. .

 Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

» Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła 
        z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców
   w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem, wyrokiem sądowym lub ugodą sądową, prawa do alimentów z ich strony).

 Zasiłek rodzinny przysługuje, do ukończenia przez dziecko:
  - 18 roku życia lub
  - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Osobie uczącej się pełnoletniej,  zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

» Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 b) ojciec dziecka jest nieznany,
 c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną  w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


    Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.


 
    W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka -podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - podzielonych przez 12.

 W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.