Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 
____________________________________
 
»  Strona główna
____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Klub Senior+
_______________________
_____________

»  Dodatek osłonowy
_______________________
_____________

»  Kontakt
_______________________
_____________

Gmina Tarnów Opolski


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ

_____________________________________________________
opublikowano:  2024-06 -13  .
 


    Poniżej zamieszczamy dokument "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ w Federacji Polskich Banków Żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027"


polityka bezpieczeństwa"POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ w Federacji Polskich Banków Żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027"

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
_____________________________________________________
opublikowano:  2024-04-09   .
 
RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – EDYCJA 2024

    Pomoc asystenta w ramach programu jest BEZPŁATNA.
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla organizacji pozarządowych – edycja 2024 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych dla:
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100 z późn. zm.).
Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO.
Wnioski są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

Więcej informacji można uzyskać u Pani Katarzyny Broy - 513004673


UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
w dniu 29.03.2024 r.(piątek) będzie czynny w godzinach:

7:00-12:00

_____________________________________________________
opublikowano:  2024-03-27   .

PRODUKTY Z BANKU ŻYWNOŚCI
_____________________________________________________
opublikowano:  2024-02-21   .
 

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim informuje, że od dnia 26.02.2024 r. można będzie składać wnioski w celu otrzymania produktów z Banku Żywności.

AKTUALNE KRYTERIA TO :

 • 2056,40 zł. - dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1590,00 zł. - dla osoby w rodzinie

Podczas kwalifikacji należy wykazać dochód netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.


Podprogram 2023 przewiduje około 34 kg żywności na osobę.

Artykuły:

1) Artykuły warzywne i owocowe

− Groszek z marchewką

− Koncentrat pomidorowy

− Dżem truskawkowy

2) Artykuły skrobiowe

− Makaron jajeczny świderki

− Mąka pszenna

− Kasza jęczmienna

− Płatki owsiane

− Herbatniki maślane

− Kawa zbożowa rozpuszczalna

3) Artykuły mleczne

− Mleko UHT

− Ser podpuszczkowy dojrzewający

4) Artykuły mięsne

− Szynka wieprzowa mielona

− Szynka drobiowa

− Pasztet wieprzowy

− Szprot w oleju

5) Cukier

− Cukier biały

6) Tłuszcze

− Olej rzepakowy .

7) Dania gotowe

− Fasolka po bretońsku

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 774003550 wew.20

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Cmentarnej 5 w Tarnowie Opolskim w godzinach urzędowania:

Poniedziałek 7-16

Wtorek-czwartek 7-15

Piątek 7-14


opublikowano:  2024-02-13   .
 
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH- Edycja 2024
_____________________________________________________


W terminie 28-29.02.2024 r. zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

Określenie liczby osób bezdomnych jest bardzo ważnym działaniem, które umożliwi poznanie obecnej skali bezdomności w Polsce- zwłaszcza, że w ostatnich latach ze względu na pandemię COVID-19 nie było one przeprowadzane.

Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do wszystkich Wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach w 2024 r.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” - chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich ww. służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych.

Miejsca przebywania osób bezdomnych – do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie
to przykładowo:

 • noclegownie;

 • schroniska dla osób bezdomnych;

 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

 • mieszkania wspomagane;

 • mieszkania treningowe;

 • ogrzewalnie;

 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

 • ośrodki interwencji kryzysowej;

 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

 • szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;

 • zakłady karne, areszty śledcze;

 • izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;

 • pustostany, domki na działkach, altany działkowe;

 • miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;

 • inne miejsca.

Realizacja badania w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności.
DODATEK OSŁONOWY
_______________________________________________________
opublikowano:  2024-02-13    .
 

Jest to świadczenie mające na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu oraz żywności.

Zgodnie z przepisami, dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają:

 • w gospodarstwie jednoosobowym – 2 100 zł miesięcznie (netto);

 • w gospodarstwie wieloosobowym – 1 500 zł miesięcznie (netto).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę – polega na przyznaniu prawa do dodatku w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. W przypadku, gdy kwota dodatku osłonowego, ustalona z uwzględnieniem w/w zasady jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2022 roku.


Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego jest uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego źródła ogrzewania. Będzie wynosił jednorazowo:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł / 286,00 zł*

 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł / 429,00 zł*

 • gospodarstwo 4-5 osobowe - 486,20 zł / 607,75 zł*

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł / 822,25 zł*


*Wyższa kwota dodatku dotyczy gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania, wpisanym do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) jest: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.


Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mogą być składane do 30 kwietnia 2024 r.

Wypłata dodatku nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

                         

                 RODO                      Klauzula RODO


                        Wniosek                        Wniosek o dodatek osłonowy

 _______________________________________________________
opublikowano:  2023-09-15      .
 
OGŁOSZENIEW sprawie pokrycia kosztów obiadu dla dzieci
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim informuje o możliwości złożenia wniosku o pokrycie kosztów obiadu dla dzieci w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"_______________________________________________________
opublikowano:  2023-01-03      .
 
POPŻ PODPROGRAM 2021POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty Gmina Tarnów Opolski
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim z terenu województwa
opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizował Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie
najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.
 
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe); 
- skrobiowe (makaron jajeczny),
- mleczne (mleko UHT),
- mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały), 
- tłuszcze (olej rzepakowy).
 
Pomoc żywnościowa trafiła do 232 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  z terenu gminy Tarnów Opolski:

- Kąty Opolskie 4 osoby
- Przywory 14 osób
- Miedziana 16 osób
- Kosorowice 38 osób
- Tarnów Opolski 83
- Nakło 58 osób
- Walidrogi 6 osób
- Raszowa 13 osób


Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 4,9326 ton żywności;
- 460 paczek żywnościowych;
 _______________________________________________________
opublikowano:  2022-11-30      .
 
WNIOSEK O DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
Wniosek o dodatek energetyczny

 
 

 
Klauzula RODO

_______________________________________________________
opublikowano:  2022-11-17      .
 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
UPRAWNIAJĄCEGO DO ZAKUPU OPAŁU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim informuje, że przyjmuje wnioski o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu opału po cenie preferencyjnej, na okres grzewczy 2022/2023 .

Jednocześnie informuję, że zaświadczenie ważne jest do 31 grudnia 2022 r.- uprawnia do zakupu 1,5 tony opału.

Zaświadczenie uprawniające do zakupu opału w roku 2023 wydawane będą od 2 stycznia 2023 roku - uprawniają do zakupu 1,5 tony opału.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Cmentarnej 5 w Tarnowie Opolskim w godzinach urzędowania:

Poniedziałek 7-16

Wtorek-czwartek 7-15

Piątek 7-14


Wzór wniosku poniżej:

_______________________________________________________
opublikowano:  2022-09-23      .

DODATEK DO NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 
 
Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła 
Wniosek o dodatek niektórych źródeł ciepła

 
 

 
Klauzula RODO
_______________________________________________________
opublikowano:  2022-08-17      .

 

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 
Wniosek o dodatek osłonowy

  


 
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

  


 
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

  


 
Klauzula RODO


W dniu 3 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 1). Jest to nowe świadczenie, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 111, z późn. zm.).

 • nie przekracza kwoty 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,

 • nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Dodatek osłonowy będzie wynosił rocznie:

 • 400 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 • 600 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,

 • 850 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,

 • 1150 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób,

a w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa  w art. 27a  ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu  termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), będzie wynosił rocznie:

 • 500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 • 750 zł w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,

 • 1062,50 zł w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,

 • 1437,50 zł w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązywać będzie tzw. „zasada złotówka za złotówkę” polegająca na przyznaniu prawa do dodatku w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Jeżeli kwota dodatku osłonowego ustalona z uwzględnieniem w/w zasady jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 października 2022 r. Wypłata  dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
_______________________________________________________
opublikowano:  2022-08-17      .

 

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego 
WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY


 


 
Klauzula RODO


W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Informujemy, że na terenie Gminy Tarnów Opolski obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. Cmentarna 5.

Wniosek wraz z klauzulą RODO znajduje się w załączniku na końcu treści.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie (nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę) i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.


Wnioski można składać:

·         elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP: Identyfikator w ePUAP: GOPSTARNOWOPOLSKI

·         papierowo w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim w godzinach: poniedziałek 7-16, wtorek – czwartek 7-15 oraz w piątek od 7-14.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim pod numerem 77 4003550.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.____________________________________________________________
opublikowano:  2021-05-31      .

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu


TPK –> INFORMACJE

TPK –> KONTAKT____________________________________________________________
opublikowano:  2021-05-20      .

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r.

Dofinansowanie projektu: 4 800 zł.
Całkowita wartość projektu: 4 800 zł.


Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program kierowany jest do mieszkańców gminy Tarnów Opolski sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 120 godzin rocznie), w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody przez maksymalnie 14 dni w roku oraz możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) jak i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim:

tel.: 77 400 35 50
e-mail: gopstarnowop @ wp.pl

____________________________________________________________
opublikowano:  2021-02-17      .

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]


Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
____________________________________________________________
opublikowano:  2021-01-20      .


O G Ł O S Z E N I E
Wójta gminy Tarnów Opolski
 
 
W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 istnieje możliwość zapewnienia transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.
Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:
 • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.
Osoby zainteresowane dowozem proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. Cmentarna 5, tel. 77 400 35 50 czynny w godzinach pracy ośrodka.

Poniedziałek 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 14.00


____________________________________________________________
opublikowano:  2020-11-17      .

Program „Czyste Powietrze”


Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze”

O 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 

Gdzie można złożyć wniosek?

 • W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim w poniedziałek od 7:00 do 16:00, wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00
 • mailowo: gopstarnowop@wp.pl
 • lub za pośrednictwem skrzynki ePuap

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713);
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące wnioskodawcy lub członka/członków jego gospodarstwa domowego rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

w przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

Więcej informacji o programie „Czyste powietrze” na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
Wniosek oraz oświadczenia - Czyste Powietrze____________________________________________________________
opublikowano:  2020-11-12      .

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

 • tłuszcze (olej rzepakowy),

 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomocy żywnościowa trafiła do 165 osób znajdujących się w trundej sytuacji życiowej z terenu Gminy Tarnów Opolski

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 7,65746 ton żywności;

 • 454 paczek żywnościowych;

5. Pomoc trafiła do 90 kobiet i 75 mężczyzn. Z pośród wszystkich potrzebujących 26 osób legitymowało się orzeczeniem o niepełnosprawności a 23 osoby były w wieku powyżej 65 lat.

6. Z poszczególnych miejscowości gminy skorzystała następująca ilość osób:

 • Walidrogi 4

 • Raszowa 12

 • Kąty Opolskie 3

 • Przywory 4

 • Nakło 30

 • Tarnów Opolski 70

 • Miedziana 21

 • Kosorowice 21____________________________________________________________
opublikowano:  2020-10-30      .DARMOWE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW

Skontaktuj się z nami jeśli :

➢ czujesz, że zaczynają Cię przerastać problemy i cierpisz z powodu samotności
➢ odczuwasz negatywne emocje, takie jak: smutek, rozdrażnienie, złość, lęk
➢ masz problemy zdrowotne- podpowiemy Ci, gdzie możesz się udać w celu uzyskania pomocy
➢ zmagasz się z trudnościami w opiece nad bliskimi
➢ masz kłopoty z koncentracją, uwagą, pamięcią____________________________________________________________
opublikowano:  2020-05-27      .

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja


Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej porady.

>>> Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa <<<

 


____________________________________________________________
opublikowano:  2020-03-17      .

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej
Dokumenty do pobrania:

Wzór zaświadczenia
Podanie o pomoc
Oświadczenie złożone na wniosek strony
Oświadczenie o wynagrodzeniu
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie o braku dochodu
Klauzula RODO


____________________________________________________________
opublikowano:  2020-03-17      .

OPOLSKA SŁUŻBA HARCERSKA


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

Uruchomiliśmy dwa numery alarmowe, na które mogą dzwonić osoby potrzebujące pomocy w codziennych sprawach w z wiązku z pandemią koronowirusa.

Przykładowe formy pomocy:
  »   robienie zakupów,
  »   opiekna na zdrowymi dziećmi zdrowych osób,
  »   kupowanie leków,
  »   przewożenie rzeczy,
  »   wyprowadzanie psów,
  »   korepetycje online dla uczniów i studentów

Osoba która potrzebuje pomocy powinna się z nami skontaktować, a my wtedy kontaktujemy się z hufcem Chorągwi, który działa na terenie, gdzie dana osoba przebywa i wtedy pełnoletni członek ZHP tej pomocy udziela.


POTRZEBUJESZ POMOCY? DZWOŃ!

Numery alarnowe CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP

+48 886 510 706
+48 513 900 013

Kontakt możliwy również za pośrednictwem maila:
pomoc @ opolska.zhp.pl

____________________________________________________________
opublikowano:  2020-03-12      .

 
KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem Koronawirusem i wskazaniem ograniczenia przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach

Prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka tylko i wyłącznie w najpilniejszych sprawach.

Ze względów bezpieczeństwa w razie przeziębienia i choroby prosimy o nieprzychodzenie do Ośrodka.

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem 77 4003550 
a także mailowego: gopstarnowop @ wp.pl


____________________________________________________________
opublikowano:  2019-12-13      .

 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020 
 
 
____________________________________________________________
opublikowano:  2019-12-13      .


OGŁOSZENIE

Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na rzecz mieszkańców Gminy Tarnów Opolski na 2020 rokOgłoszenie Ogłoszenie(2) Umowa
Specyfikacja

 Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5____________________________________________________________Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu


Jesteś mieszkańcem Powiatu Opolskiego? Chcesz skorzystać ze wsparcia skontaktuj się z nami! 

Ustalimy termin spotkania: 774410 567, pcwr@pcpropole.pl

Odpowiadamy na wszystkie zapytania telefoniczne i mailowo.

Co nas wyróżnia?

 • bezpłatność,

 • rzetelność,

 • poufność,

 • dostępność

Wsparcie jest udzielane bez konieczności spełniania jakichkolwiek kryteriów. Masz problem, jesteś w kryzysie? Przyjdź lub zadzwoń!

.
   


____________________________________________________________


Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
   


____________________________________________________________Ochrona danych osobowych

25 maja 2018r. obowiązywać zacznie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
 
Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO
   


____________________________________________________________


Podstawowe Informacje


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zajmuje się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej określonych  w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

GOPS Tarnów Opolski obejmuje swoją pomocą zarówno materialną jak i doradczą, osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą wykorzystując własne środki możliwości, poprawić swojej trudnej sytuacji. Za takie sytuacje uznaje się:
 - ubóstwo,
 - sieroctwo,
 - bezdomność,
 - potrzebę ochrony macierzyństwa,
 - bezrobocie,
 - długotrwałą chorobę,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych,
 - alkoholizm,
 - narkomanię,
 - trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 - klęska żywiołowa lub ekologiczna.________________________________________________________________________________


Dla Świadczeniobiorców

Tutaj znajdą Państwo informacje ważne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, a także z funduszu alimentacyjnego. Dowiedzą się Państwo również, jakie świadczenia przysługują osobom przemieszczającym się w obrębie Unii Europejskiej i na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Tutaj znajdą Państwo informacje o formach opieki nad dzieckiem do lat trzech. Dowiedzą się, jak przebiegają procedury adopcji krajowej i zagraniczej oraz jakie są formy wspierania rodziny i opieki zastępczej nad dzieckiem. Uzyskają Państwo informacje na temat postępowania orzeczniczego o niepełnosprawności oraz znajdą centralną bazę danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Tutaj znajdą Państwo formularze wniosków o świadczenia i przyznanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumentów, obowiązujące akty prawne, statystyki, przydatne linki oraz adresy, a ponadto informacje o ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursach oraz prowadzonych przez nie programach.